เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

  ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 

 

ที่อยู่  :     กองการเจ้าหน้าที่ี่  ชั้น 4   ตึกกสิกรรม   กรมวิชาการเกษตร  
               50  ถนนพหลโยธิน   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กทม. 10900

 

E-Mail  :     personnel@doa.in.th                        

 

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

โทรสาร

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

0-2579-9551

0-2579-9551

 

0-2579-0151-8 ต่อ 154

 
     

ฝ่ายบริหารทั่วไป

0-2579-0579

0-2579-0579

 

0-2579-0151-8 ต่อ 149

 
     

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

0-2579-8513

0-2579-8513

 

0-2579-0151-8 ต่อ 151,156

 
     

กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

0-2561-4887

0-2561-4887

 

0-2579-0151-8 ต่อ 155

 
   

 

กลุ่มประเมิลผลการปฏิบัติราชการ

และบำเหน็จความชอบ

0-2561-4887

0-2561-4887

 

0-2579-0151-8 ต่อ 157

 

   

 

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

0-2940-5378

0-2940-5378

 

0-2579-0151-8 ต่อ 146

 
     

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

0-2579-8512

0-2579-8512

 

0-2579-0151-8 ต่อ 152

 
     

กลุ่มพัฒนาบุคคล

0-2561-4764

0-2561-4764

 

0-2579-0151-8 ต่อ 148

 
     

กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม

e-mail:dampg@doa.in.th

0-2940-5379

0-2579-0579

 

0-2579-0151-8 ต่อ 147