กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่   
 ที่อยู่

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ตึกกสิกรรม  กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

 

หน่วยงาน  เบอร์โทรศัพท์  โทรสาร 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 0-2579-9551
0-2579-0151-8 ต่อ 154
 0-2579-9551
ฝ่ายบริหารทั่วไป  0-2579-0579
0-2579-0151-8 ต่อ 149
 0-2579-0579
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

0-2579-8513
0-2579-0151-8 ต่อ 151,156

0-2579-8513
กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล 0-2561-4887
0-2579-0151-8 ต่อ 155
0-2561-4887
กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ 0-2561-4887
0-2579-0151-8 ต่อ 157
0-2561-4887
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 0-2940-5378
0-2579-0151-8 ต่อ 146
0-2940-5378
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง 0-2579-8512
0-2579-0151-8 ต่อ 152
0-2579-8512
กลุ่มพัฒนาบุคคล 0-2561-4764
0-2579-0151-8 ต่อ 148
0-2561-4764
กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม 0-2940-5379
0-2579-0151-8 ต่อ 147
0-2579-0579