กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบฟอร์มการลา

แบบฟอร์มการลา


Math greater than icon โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
Math greater than icon ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหลังดูงาน 

Math greater than icon คำแนะนำขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
Math greater than icon สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
      1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ในประเทศ
      2. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาฯ ในประเทศ
      3. สัญญาค้ำประกัน(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ในประเทศ)
      4. ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาฯ ในประเทศ
      5. ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศไม่เกิน 30 วัน
      6. ตัวอย่างสัญญาคำประกันภายในประเทศ(ใหม่)
      
Math greater than icon สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
     1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ
     2. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ
     3. สัญญาค้ำประกัน(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ)
     4. ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ
     5. ตัวอย่างสัญญาค้ำประกัน
     6. ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ(กรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน)