กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบฟอร์มการประเมินผลงาน

1การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ทุกตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3) pdf 1
การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ 
    2.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) และแบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) pdf 1

    2.2 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน รายตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 3) 

          - สายงานวิชาการเกษตร, สายงานกีฏวิทยา, สายงานวิชาการโรคพืช, สายงานสัตววิทยา pdf 1

          - สายงานวิทยาศาสตร์ pdf 1

          - สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ pdf 1

          - สายงานวิศวกรรมโยธา pdf 1

          - สายงานวิชาการพัสดุ pdf 1

          - สายงานบรรณารักษ์ pdf 1

          - สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน, สายงานทรัพยากรบุคคล, สายงานจัดการงานทั่วไป, สายงานวิชาการเผยแพร่ pdf 1

          - สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน pdf 1

          - สายงานวิชาการเศรษกิจ pdf 1

          - สายงานวิชาการเงินและบัญชี pdf 1

          - สายงานนิติการ pdf 1

          - สายงานวิชาการสถิติ pdf 1

    2.2 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลระดับเชี่ยวชาญ pdf 1
3. การประเมินบุคคลและประเมินผลงานประเภททั่วไป pdf 1
4. การเสนอผลงานประกอบการนับระยะเวลาขั้นต่ำ pdf 1
5. แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม  pdf 1
6. แบบให้คะแนนการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ทุกสายงาน  Screenshot 10
7หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 
    7.1 ประเภทั่วไป ระดับชำนาญงาน pdf 1
8แบบแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินการจัดทำผลงานเผยแพร่  pdf 1