กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบฟอร์มการประเมินผลงาน

1. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ทุกตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3)  Download
2. การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ 
    2.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) และแบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)  Download

    2.2 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน รายตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 3) 

          - สายงานวิชาการเกษตร, สายงานกีฏวิทยา, สายงานวิชาการโรคพืช, สายงานสัตววิทยา

          - สายงานวิทยาศาสตร์

          - สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์

          - สายงานวิศวกรรมโยธา

          - สายงานวิชาการพัสดุ

          - สายงานบรรณารักษ์

          - สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน, สายงานทรัพยากรบุคคล, สายงานจัดการงานทั่วไป, สายงานวิชาการเผยแพร่

          - สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน

          - สายงานวิชาการเศรษกิจ

          - สายงานวิชาการเงินและบัญชี

          - สายงานนิติการ

          - สายงานวิชาการสถิติ

    2.2 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลระดับเชี่ยวชาญ  (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
3. การประเมินบุคคลและประเมินผลงานประเภททั่วไป  (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
4. การเสนอผลงานประกอบการนับระยะเวลาขั้นต่ำ  (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
5. แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม
6. แบบให้คะแนนการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ทุกสายงาน   (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
7. หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน  (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
    7.1 ประเภทั่วไป ระดับชำนาญงาน 
8. แบบแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินการจัดทำผลงานเผยแพร่  (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)