กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบฟอร์มการประเมินผลงาน

1. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ทุกตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3)  Download

2. การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ 

    144 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) และแบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)  Download

    144 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน รายตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 3) 
          - สายงานวิชาการเกษตร, สายงานกีฏวิทยา, สายงานวิชาการโรคพืช, สายงานสัตววิทยา
          - สายงานวิทยาศาสตร์
          - สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
          - สายงานวิศวกรรมโยธา
          - สายงานวิชาการพัสดุ
          - สายงานบรรณารักษ์
          - สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน, สายงานทรัพยากรบุคคล, สายงานจัดการงานทั่วไป, สายงานวิชาการเผยแพร่
          - สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน
          - สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
          - สายงานวิชาการเงินและบัญชี
          - สายงานนิติการ
          - สายงานวิชาการสถิติ
 3. แบบให้คะแนนการประเมินผลงานประเภทวิชาการ
           - สายงานวิชาการเกษตร, สายงานกีฏวิทยา, สายงานวิชาการโรคพืช, สายงานสัตววิทยา
           - สายงานวิทยาศาสตร์
           - สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
           - สายงานวิศวกรรมโยธา
           - สายงานวิชาการเงินและบัญชี, สายงานวิชาการพัสดุ, สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน
           - สายงานบรรณารักษ์
           - สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน, สายงานทรัพยากรบุคคล, สายงานจัดการงานทั่วไป, สายงานวิชาการเผยแพร่
           - สายงานวิศวกรรมการเกษตร
           - สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
           - สายงานนิติการ
           - สายงานวิชาการสถิติ

5. การประเมินบุคคลและประเมินผลงานประเภททั่วไป  (ขออภัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุง)

6. การเสนอผลงานประกอบการนับระยะเวลาขั้นต่ำ

7. แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม

8. หลักเกณฑ์การประเมินผลงานประเภทั่วไป ระดับชำนาญงาน

9. แบบแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินการจัดทำผลงานเผยแพร่

 
ประกาศ คำสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
144 คำสั่ง กรมวิชาการเกษตร ที่ 888/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ new03
144 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป ในกรมวิชาการเกษตร
144 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกและหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (เพิ่มเติม)
144 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกและหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน new03