เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

 

 

 

 ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะขอประเมิน

ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

(ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)

 

 

 

ชื่อ-สกุล

                ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอคัดเลือก
1. นางสาวปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร
  วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 
  (ตำแหน่งเลขที่ 396) 
  กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว  
  สวศ.               

  วิศวกรการเกษตรชำนาญการ

  (ตำแหน่งเลขที่ 396)

  กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

  สวศ.

2. นายประชาธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ
  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ   
  (ตำแหน่งเลขที่  1172)
  กลุ่มงานวิจัยสารพิษตกค้าง   
  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร
  สปผ.  

  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ    

  (ตำแหน่งเลขที่ 1172)     

  กลุ่มงานวิจัยสารพิษตกค้าง    

  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร    

  สปผ.          

3. นางสาวรังสิมา เก่งการพานิช
  นักกีฏวิทยาชำนาญการ
  (ตำแหน่งเลขที่ 2921)
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย
  หลังการเก็บเกี่ยว
  สวป.
  นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
  (ตำแหน่งเลขที่ 2921)
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
  หลังการเก็บเกี่ยว
  สวป.

4. นางพัชรี ลิมปิษเฐียร

  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

  (ตำแหน่งเลขที่ 2977)

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูป

  ผลิตผลเกษตร

  สวป.

  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  (ตำแหน่งเลขที่ 2977) 

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูป 

  ผลิตผลกษตร

  สวป.