กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มอื่นๆ


Math greater than icon แบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานวิจัยของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑new008
Math greater than icon แบบ 1-4 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2560 new008
Math greater than icon แบบฟอร์มจัดพนักงานราชการรอบที่ 4 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Math greater than icon การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
Math greater than icon แบบคำร้องขอโอน new008 
     - ข้าราชการพลเรือนสามัญ
     - ข้าราชการประเภทอื่น
Math greater than icon หนังสือขอลาออกจากราชการ new008
     - ข้าราชการ
     - ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 
Math greater than icon ใบสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ/ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     - ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
     - ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
     - ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นำรายชื่อข้าราชการ)
     - ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
     - ใบสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม (นำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป)
Math greater than icon ใบรับรองแพทย์ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
Math greater than icon แบบคำร้องขอทราบคะแนนสอบ
 
Math greater than icon แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
Math greater than icon แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 
Math greater than icon แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 
Math greater than icon แบบหนังสือการแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ

Math greater than icon ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคารกรุงไทย
Math greater than icon ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคารออมสิน
Math greater than icon ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
Math greater than icon ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.-กบข.)
Math greater than icon แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ
Math greater than icon ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้งดหักเงินงวดเนื่องจากปิดบัญชี
Math greater than icon ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้หักเงินงวดเพิ่ม

Math greater than icon แบบประเมินค่างาน
     - ประเภทวิชาการ
     - ประเภททั่วไป
     - แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิและประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
Math greater than icon แบบประเมินบุคคลของลูกจ้างประจำ
     - แบบประเมินลูกจ้างประจำ
     - แบบ ลปจ.1