กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การทำบัตรประจำตัว

แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานของรัฐ

iconpdf ข้าราชการ

iconpdf ลูกจ้างประจำ

iconpdf ข้าราชการบำนาญ