เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
น.ส.จรัญญา 5 ราย (6-10-53)

 

 

 

 ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะขอประเมิน

ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

(ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)

 

ชื่อ-สกุล

                ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอคัดเลือก
1. นางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา

   น.เกษตรปฏิบัติการ

   (ตำแหน่งเลขที่ 967)

   กลุ่มวิจัยวัชพืช

   สอพ.           

    น.เกษตรชำนาญการ

   (ตำแหน่งเลขที่ 967)

   กลุ่มวิจัยวัชพืช

   สอพ.   

2. นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษ
   น.เกษตรชำนาญการ

   (ตำแหน่งเลขที่ 1005)

   กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

   ทางการเกษตร

   สทช.

   น.เกษตรชำนาญการพิเศษ       

   (ตำแหน่งเลขที่ 1005)

   กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

   ทางการเกษตร

   สทช.

3. นายวิชัย โอภานุกุล
   วิศวกรการเกษตรชำนาญการ

   (ตำแหน่งเลขที่ 408)

   กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช

   สวศ.

   วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ

   (ตำแหน่งเลขที่ 408)

   กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช

   สวศ.

   น.เกษตรชำนาญการ

   (ตำแหน่งเลขที่ 1496)

   กลุ่มวิชาการ

   สวพ.2

    น.เกษตรชำนาญการพิเศษ

   (ตำแหน่งเลขที่ 1496)

   กลุ่มวิชาการ

   สวพ.2

  5. นายเวียง อากรชี

   วิศวกรการเกษตรชำนาญการ

   (ตำแหน่งเลขที่ 394)

   กลุ่มวิจัยวิศวกรรม

   หลังการเก็บเกี่ยว

   สวศ.

   วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ

   (ตำแหน่งเลขที่ 394)

   กลุ่มวิจัยวิศวกรรม

   หลังการเก็บเกี่ยว

   สวศ.