กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อแนะนำข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ

ข้อแนะนำข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ


iconpdf ขอแจ้งกำหนดออกเดินทางไปต่างประเทศ
 iconpdf แจ้งวันกลับถึงราชอาณาจักรไทย และวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
 iconpdf รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา อบรม ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 iconpdf การส่งรายงาน