เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
นายวิทยา 06-10-53 (2)

 

 

  

 ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะขอประเมิน

ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

(ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)

 

 

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอคัดเลือก

1. นายวิทยา พรหมมี

น.เกษตรชำนาญการ 

(ตำแหน่งเลขที่ 603) 

กลุ่มบริหารโครงการวิจัย

สวย.

น.เกษตรชำนาญการพิเศษ

(ตำแหน่งเลขที่ 2513)

กลุ่มวิจัย

ศวส.ฉะเชิงเทรา

สวย.