อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรมวิชาการเกษตร” พร้อมมอบเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader)

ปิดความเห็น บน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรมวิชาการเกษตร” พร้อมมอบเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader)

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒

ปิดความเห็น บน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร”ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร”ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒