Site Loader

          เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายอิสิวัฒน์ บัณฑราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสู่เกษตรดิจิทัลและนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมจัดทำชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้กรอบแผนบูรณาการปี ๖๔ พร้อมพิจารณาความเชื่อมโยงให้ครบถ้วน จนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

Post Author: admitc