Site Loader

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับสูงหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการบริการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน การเกษตร ที่ต้องการความรู้ด้านการสร้างแบบจำลองไปตอบสนองต่อการทำงานและวิจัยมากยิ่งขึ้น

Post Author: admitc