Site Loader

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายสุรกิตติ ศรีกุล รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ AFACI ปี 2561” ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ (Prinicipal Investigator) ตามกรอบความร่วมมือ AFACI รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จของโครงการต่อไป

Post Author: admitc