อำนาจหน้าที่

       1. จัดระบบฐานข้อมูลการเกษตร การบริการและวิชาการด้านการเกษตร

       2. พัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรและระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

       3. พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อจัดทำข้อมูล

       4. ประสานงาน เผยแพร่และสนับสนุนการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลเตือนภัยและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติและศัตรูพืช