โปรแกรมแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

” DOA Smart Card “