ท่านที่ต้องการส่งบทความ    หรือข้อเขียนเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กสิกร  
กรุณาส่งข้อเขียนของท่านที่บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล พร้อมภาพประกอบ
เรื่องที่บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล  ภาพสี หรือภาพสไลด์          ให้กับกอง
บรรณาธิการโดยตรง           บทความหรือข้อเขียนใดที่ลงพิมพ์ในหนังสืออื่น
มาก่อนด้วยข้อความที่เหมือนกันทุกประการจะไม่ได้รับการพิจารณา

       บทความ และข้อเขียนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กสิกร     เป็นข้อ
คิดเห็น และทัศนคติของผู้เขียน            มิได้เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร
แต่อย่างใด

 

 

 

 

 

 
 
 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2561-4677
โทรสาร : 0-2579-5369, 0-2579-4406