ผู้ก่อตั้ง หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี
คณะที่ปรึกษา

สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ, เสริมสุข  สลักเพ็ชร์, วราภรณ์  พรหมพจน์, สมชาย บุญประดับ
คณะกรรมการบริหาร
     ประธาน สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
     กรรมการ อรสา  จุลสุคนธ์, เสริมพร  กึ่งพุทธพงศ์
     เลขานุการ พรรณนีย์  วิชชาชู
คณะผู้จัดทำ
     บรรณาธิการ พรรณนีย์ วิชชาชู
     ผู้ช่วยบรรณาธิการ อุดมพร สุพคุตร์
     ประจำกองบรรณาธิการ ประภาส  ทรงหงษา, พนารัตน์ เสรีทวีกุล,
จินตน์กานต์  งามสุทธา, อังคณา  ว่องประสพสุข,
มธุรส  วงษ์ครุธ
ภาพ กัญญาณัฐ ไผ่แดง, วงศธร ไผ่แดง
ฝ่ายศิลป์ มณฑา  แถมเงิน
ฝ่ายสมาชิก/จัดส่ง บุญใส ศรแก้ว
ประสานงานทั่วไป กสมา ชัยแสง, ธวัชชัย สุวรรณพงศ์,
เพ็ญแข แสนสุข, อาภรณ์ ต่ายทรัพย์
สำนักงาน


อาคารโรงพิมพ์กรมวิชาการเกษตร
(หลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์)
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-4677, 0-2561-2825
โทรสาร 0-2579-5369, 0-2579-4406
E-mail pannee.v@doa.in.th และ
homedogviolet@yahoo.com
ออกแบบจัดรูปเล่ม/พิมพ์ที่ บริษัท จุดทอง จำกัด โทร. 0-2931-7095-6

 

 
 
 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2561-4677
โทรสาร : 0-2579-5369, 0-2579-4406