รธก.กรมวิชาการเกษตร เปิดการฝึกอบรมการ PMQA 4.0

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นองค์การ 4.0 พร้อมทั้งประยุกต์เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างความมั่นใจ ในการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาสู่การเป็นองค์การ 4.0 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร