ภาพกิจกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมกลุ่มครั้งที่2/2562 เพื่อจัดทำแผนสร้างความผาสุกฯและติดตามงานที่มอบหมาย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิภาค

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมกลุ่มครั้งที่1/2562เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา13.30น. ณ ห้องรับรองส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามผลการดำเนินตามแผน ถ่ายทอดตัวชี้วัด การวางระบบควบคุมภายใน การจัดการความรู้ การปรับปรุงกระบวนงาน เป็นต้น.

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมหารือการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการวางระบบควบคุมภายในกรมวิชาการเกษตรร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน เลขาอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาอนุกรรมการด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม วันที 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30น.

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำกระบวนการอายัดและถอนอายัด ปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร