ภาพกิจกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน พิจารณาจัดทำแผนควบคุมภายในของกลุ่ม รวมทั้งวางแผนงานในปีงบประมาณ 2563

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน พิจารณาจัดทำแผนควบคุมภายในของกลุ่ม รวมทั้งวางแผนงานในปีงบประมาณ 2563

 
 

     ผอ.สวพ.5 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านภารกิจหลัก (ภูมิภาค)เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น4 ตึกกสิกรรม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน

     วันที่ 9 กันยายน 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น3 ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงคู่มือประชาชนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 

      ผอ.กวป.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านภารกิจหลัก (ส่วนกลาง) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน   ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม