ภาพกิจกรรม

     ผอ.สวพ.5 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านภารกิจหลัก (ภูมิภาค)เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น4 ตึกกสิกรรม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน

 

ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารครั้งที่7/2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน การจัดการความรู้ คู่มือประชาชน เป็นต้น

ทีมกพร.ร่วมใจ

วันทำความสะอาดใหญ่ big cleaning day 

ผอ.กกจ.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านภารกิจสนับสนุน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน

 

 

         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณา การประเมินผลและสรุปรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562ในรอบ เดือน และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระบบการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร