ภาพกิจกรรม

ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารครั้งที่4/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่มอบหมายต่างๆ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมกลุ่มครั้งที่1/2562เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา13.30น. ณ ห้องรับรองส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามผลการดำเนินตามแผน ถ่ายทอดตัวชี้วัด การวางระบบควบคุมภายใน การจัดการความรู้ การปรับปรุงกระบวนงาน เป็นต้น.

ประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร” ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมกลุ่มครั้งที่2/2562 เพื่อจัดทำแผนสร้างความผาสุกฯและติดตามงานที่มอบหมาย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิภาค

 

 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการวางระบบควบคุมภายในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม