ภาพกิจกรรม

ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารครั้งที่ 10/2562 เพื่อวางแผน ติดตาม/เร่งรัดการทำงาน ไม่เครียดกันเท่าไหร่ ยิ้มได้ทุกคน

 
 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 กรมวิชาการเกษตรได้เชิญสำนักงานก.พ.ร.ร่วมหารือแนวทางการจัดทำรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดปฏิทินแผนการดำเนินงานร่วมกัน