ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
387 views
asked in มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร by
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวม 788,000 ไร่ ผลผลิตรวม 635,000 ตัน แหล่งปลูก 10 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชุมพร ระยอง ยะลำ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช อุตรดิตถ์ ตรำด นรำธิวำส และสงขลำ สำหรับกำรผลิตทุเรียนเพื่อให้ได้คุณภำพที่ดีตำมที่ต้องกำรนั้นจำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตั้งแต่ก่อนปลูกจนกระทั่งถึงกำรเก็บเกี่ยว ปัจจุบันแมลง-ไรศัตรูทุเรียน มีกำรระบำดและเป็นสำเหตุสำคัญที่ทำให้ผลผลิตทุเรียนไม่ได้คุณภำพตำมที่ต้องกำร จำกประเด็นปัญหำดังกล่ำว สำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืชจึงได้จัดทำเอกสำรวิชำกำร “แมลง-ไร ศัตรูทุเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลแมลง-ไร ศัตรูทุเรียนที่สำคัญ และเทคนิคกำรใช้สำรป้องกันกำจัดแมลง-ไร ศัตรูทุเรียนที่สำคัญ โดยรวบรวม ทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลทำงวิชำกำรที่ได้จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งได้นำข้อมูลมำประมวลและกลั่นกรองให้ถูกต้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงำน เพื่อจัดเป็นองค์ควำมรู้ที่สมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและมีควำมเหมำะสม สำมำรถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งสำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืชหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรวิชำกำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำไปใช้ในกำรจัดกำรแมลง-ไร ศัตรูทุเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...