ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
757 views
asked in มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร by anonymous
การส่งออกผักและผลไม้สดไปยังสหภาพยุโรปเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศ แต่มักประสบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีตกค้างจากสารกำจัดศัตรูพืชระหว่างการปลูก การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น Salmonella sp. และ Escherichia coli หรือเรียกโดยย่อว่า E. coli เป็นต้น และการพบศัตรูพืชติดไปกับผลิตผล ปัจจุบันแต่ละประเทศได้กำหนดให้ใช้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ฉะนั้นผู้ประกอบการส่งออกจำเป็นต้องทราบและทำความเข้าใจต่อกฎระเบียบการนำเข้าของประเทศคู่ค้า ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องหาความรู้และสร้างระบบมาตรฐานของประเทศเพื่อรองรับกฎระเบียบของตลาดโลก กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการส่งออกผลิตผลเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศคู่ค้าโดยในระยะแรกมีการแนะนำให้ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลิตผล การปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต GAP ในพืชชนิดต่างๆ และการตรวจรับรองโรงงานคัดบรรจุตามมาตรฐาน GMP โดยผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้ตามความสมัครใจ และไม่คิดมูลค่าในการตรวจรับรอง
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...