ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
241 views
asked in เทคโนโลยีสารสนเทศ by anonymous
ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นอกจากนี้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นศาสตร์ที่รวมความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อาทิเช่น ด้านสำรวจทางภูมิศาสตร์ ด้านการคำนวณ ด้านแผนที่ ด้านการแสดงผล ด้านการจัดการข้อมูล และด้านการจัดการองค์กร เป็นต้น 
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...