ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
525 views
asked in พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต by anonymous
มะพร้าวกะทิเป็นที่นิยมบริโภคเป็นของหวาน มีเนื้อหนาฟู อ่อนนุ่ม และหวานมัน อร่อยและมีราคาแพง สำหรับประเทศไทยผลผลิตยังไม่พอเพียงที่จะบริโภคภายในประเทศ จึงยังไม่มีการส่งออกทั้งๆ ที่ตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการ มะพร้าวกะทิไม่ได้จัดเป็นมะพร้าวพันธุ์หนึ่ง ในธรรมชาติไม่มีต้นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ แต่ผลมะพร้าวกะทิจะเกิดรวมกับผลปกติในมะพร้าวธรรมดาทั่วไปบางต้นเท่านั้น และไม่ได้เกิดจากทุกผลในต้นนั้น มะพร้าวกะทิถูกควบคุมโดยยีนเพียงคู่เดียว และลักษณะกะทิเป็นลักษณะด้อย (recessive) ส่วนลักษณะธรรมดาเป็นลักษณะข่ม (dominance) ต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิ ถ้าปลูกในที่ปลอดจากมะพร้าวพันธุ์ธรรมดาผลผลิตที่ได้จะเป็นไปตามกฎของเมนเดล ได้ผลมะพร้าวเป็นกะทิ 25 % แต่ในสภาพโดยทั่วไปที่พบต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิจะขึ้นปะปนกับมะพร้าวธรรมดา จึงทำให้ผลผลิตจะเป็นกะทิในบางทลายและปริมาณผลที่เป็นกะทิจะได้ไม่ถึง 25 % จากการศึกษาค้นคว้าการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิของกรมวิชาการเกษตร จึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในโลกที่ศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิ จนกระทั่งได้พันธุ์มะพร้าวกะทิลูกผสม 84-1 และ 84-2 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้าเพื่อเพิ่มรายได้ในการทำสวนมะพร้าว ซึ่งจะได้รายได้สูงกว่าการทำสวนมะพร้าวธรรมดา 3-4 เท่า นอกจากนั้นยังได้พันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้มีความหลากหลายได้แก่ มะพร้าวกะทิพันธุ์ต้นสูง กึ่งสูง และต้นเตี้ย ซึ่งมีสีต่างๆ ได้แก่ เขียว เหลือง น้ำตาล และแดง สามารถสร้างเป็นสวนแม่พันธุ์ผลิตพันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้เป็นพันธุ์การค้า 
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...