ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
360 views
asked in มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร by anonymous

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกมังคุดรายใหญ่ที่สำคัญของโลก ตลาดส่งออกมังคุดผลสดที่สำคัญได้แก่ เวียดนาม จีนและฮ่องกง สำหรับมังคุดแช่แข็ง ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง โดยมีประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันประเทศเวียดนำมนำเข้ำมังคุดไทยเพิ่มขึ้น และเป็นนายหน้ำส่งออกไปยังประเทศที่ 3 ได้แก่ จีน โดยใช้สิทธิการค้าชายแดน นอกจากนี้ ยังส่งออกมังคุดผลสดไปยังญี่ปุ่นโดยผ่านการอบไอน้ำ และอเมริกาโดยผ่ำนการฉายรังสี เพื่อกำจัดศัตรูพืชกักกัน

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...