ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
90 views
asked in วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร by anonymous
รวบรวมความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานในเขตภาคกลางและภาคอื่นๆ ที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร นำมาประมวลและกลั่นกรองความรู้ให้เหมาะสมทางวิชาการและเข้าใจง่าย 
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...