ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
83 views
asked in เทคโนโลยีสารสนเทศ by anonymous
ระยะเวลาที่ผ่านมา ไวรัสคอมพิวเตอร์ได้สร้างความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเป็นอย่างมาก เป้าหมายการสร้างความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ๆในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในทุกๆด้าน การพัฒนาการของไวรัสโดยเทคนิคแบบใหม่ แนวคิดในการเขียนโปรแกรมมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายในวงกว้างมากขึ้น การจัดการความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การ เพื่อใช้เป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...