ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
148 views
asked in วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร by
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไป
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...