ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
597 views
asked in วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร by anonymous
การผลิตส้มโอ ซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพในการส่งออก ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ เนื่องจากส้มโอเป็นพืชที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวนาน ในประเทศไทยสามารถปลูกส้มโอได้ทุกภาคของประเทศทำให้ผลผลิตของส้มโอค่อนข้างสูง ในแต่ละปีโดยพื้นที่ปลูก ส้มโอของประเทศไทยในปัจจุบันมีประมาณ ๒๐๓,๑๒๓ ไร่ และปริมาณผลผลิตปีละ ๓๒๐,๑๒๒ ตัน ในปี ๒๕๕๔ มีมูลค่าผลผลิต ๔,๑๙๖.๗๐๗ ล้านบาท นอกจากการบริโภคภายในประเทศแล้วสามารถส่งออกส้มโอไปต่างประเทศได้ปีละไม่น้อย ในปี ๒๕๕๑ มีปริมาณส่งออกิ ๑๑,๒๑๘ ตัน มูลค่าส่งออกในเป็นเงิน ๑๐๙.๒๓ ล้านบาท ตลาดต่างประเทศที่สำคัญได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น แต่ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกส้มโอไปยังตลาดสำคัญของโลก เช่น ประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องโรคของส้มโอ โรคที่เป็นปัญหาในการส่งออกคือ โรคแคงเคอร์ และโรคจุดดำ (Black spot) ที่สามารถติดไปกับผลส้มโอได้ นอกจากนั้นปัญหาของศัตรูส้มโอทั้งโรค แมลง ไร และวัชพืช ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตส้มโอไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต่างประเทศต้องการ จากประเด็นปัญหาดังกล่าว สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จึงรวบรวม ทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรคของส้มโอ แมลงและไรศัตรูส้มโอ วัชพืชในแปลงส้มโอ ซึ่งนำมาประมวลและกลั่นกรองให้ถูกต้องโดยผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงาน เพื่อจัดเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...