ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
188 views
asked in วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร by anonymous
เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ เรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรูผักที่สำคัญพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...