ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
755 views
asked in วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร by anonymous

ส้มโอเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสูงในการส่งออก เนื่องจากมีรสชาติดี เปลือกหนาเก็บรักษาได้นาน สามารถทนทานต่อการขนส่งทางไกลและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ แม้จะมีปริมาณผลผลิตที่ลดลงตามเนื้อที่ให้ผลผลิตที่ลดลง แต่ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดดอกออกผล ประกอบกับเกษตรกรให้การดูแลรักษาต้นส้มโอที่มีอยู่เป็นอย่างดีซึ่งผลผลิตส้มโอร้อยละ 95 เป็นส้มโอที่ใช้เพื่อบริโภคภายในประเทศ และส่งออกร้อยละ 5 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) อย่างไรก็ตามส้มโอก็ยังเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการส่งออกสูงประกอบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงสามารถปลูกและขยายผลผลิตได้อย่างไม่มีข้อจำกัด


ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...