ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
68 views
asked in อำนวยการและสนับสนุน by anonymous
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมทรัพย์สินราชการ ให้มีการใช้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ ไม่รั่วไหลและไม่สูญหาย จึงรวบรวมองค์ความรู้เป็นแนวทางการบันทึกการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน)และรถราชการ
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...