ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
99 views
asked in อำนวยการและสนับสนุน by anonymous
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ และการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ จะทำให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...