ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
75 views
asked in อำนวยการและสนับสนุน by anonymous
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่สนใจ ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และสำหรับให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารใช้ในการกำกับดูแลการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้การตรวจสอบเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงรับที่เน้นการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ทันเวลา และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และสามารถบริหารจัดการด้านพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...