ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
169 views
asked in พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต by anonymous

ถั่วเหลืองจัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า แม้ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือส่งเสริมการผลิตตลอดมา แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความต้องการใช้ถั่วเหลืองคุณภาพดี เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากผลตอบแทนการผลิตต่ำกว่าพืชชนิดอื่น เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นต้น และที่สำคัญคือ การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพดี ซึ่งถั่วเหลืองเป็นพืชที่เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพง่าย การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดีต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางทุกขั้นตอน


ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...