ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
762 views
asked in มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร by anonymous
การเพิ่มความรู้ในเรื่องการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก ให้กับบุคลากรในกรมวิชาการเกษตร จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถผลิตและส่งออกลำไยคุณภาพได้เพิ่มขึ้น
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...