ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
62 views
asked in เทคโนโลยีสารสนเทศ by

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ให้บริการในห้องสมุด โดยใช้การค้นออนไลน์ โดยนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดแทนการค้นจากบัตรรายการแบบเดิม ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการใน ห้องสมุด หรือค้นจากภายนอกกรมวิชาการเกษตรผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...