ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก
188 views
asked in วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร by

เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนาเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในสังกัดของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดในพื้นที่ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานผนวกกับความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรเพื่อนำไปถ่ายทอดให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาการผลิตของกรมวิชาการเกษตรและช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวโพดหลังนาในพื้นที่ต่อไป

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...