ระบบปิดการรับสมัครสมาชิก

Browse categories

  • พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 7 questions
  • วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 23 questions
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 questions
  • มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร 7 questions
  • การควบคุมกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติที่กรมรับผิดชอบ 1 question
  • การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 1 question
  • อำนวยการและสนับสนุน 3 questions
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบเรียนรู้จากการจัดการความรู้ KM Learning กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘
Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248
...