หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

รายการองค์ความรู้

การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
a : การผลิตลองกองคุณภาพ
a : การจัดความรู้ข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
a : เทคโนโลยีการจัดการมังคุดคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
a : เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
a : เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดผลสดเพื่อการค้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
a : เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่
อำนวยการและสนับสนุน
b : การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
b : คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
b : การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่
มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร
c : การจัดการศัตรูส้มโอเพื่อการส่งออก
c : การจัดการผักและผลไม้สดเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป
c : เทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก
c : การจัดการศัตรูมังคุดเพื่อการส่งออก
c : การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก
การควบคุมกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติที่กรมรับผิดชอบ
d : ความรู้เบื้องต้นอนุสัญญาไซเตสทางด้านพืช
วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร
b : เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนา
b : การฟื้นฟูสวนกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
b : เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออก
b : การผลิตข้าวโพดหวานในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
b : การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ฉบับปรับปรุง2556)
b : การใช้ประโยชน์จากค่าวิเคราะห์ดินในการผลิตพืชเศรษฐกิจภาคตะวันออก
b : เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
b : การจัดการเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
b : มะพร้าวกะทิ
b : เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู
e : เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
e : การจัดการโรคใบขาวอ้อยในภาคกลางและภาคตะวันตกโดยใช้พันธุ์สะอาด
e : จอกหูหนูยักษ์ วัชพืชน้ำต่างถิ่นที่รุกราน
e : เทคโนโลยีการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มดาหลา
e : เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
e : การผลิตกาแฟโรบัสตาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
e : การจัดการศัตรูมะพร้าว
e : การจัดการสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
e : โรคศัตรูสำคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามและการป้องกันกำจัด
e : การป้องกันและกำจัดศัตรูผักที่สำคัญพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
e : การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
e : เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ และสถิติ
f : การเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
f : การใช้เครื่องระบุตำแหน่งพื้นโลก (GPS)
f : การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
f : การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
f : ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
f : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
f : การจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลในคลังผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร
f : คู่มือการใช้โปรแกรม BRAHMS
พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต
g : พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
g : การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดี

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0
Warning: file(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/learn/index.php on line 118 Warning: file(http://www.sonao.fr/hacklinks/0921links.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/learn/index.php on line 118