หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ คืออะไร ?

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง

ความหมายของ KM

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” ไว้ว่าสำหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไป เป็นองค์กรเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน

กระบวนการจัดการความรู้

+ สิ่งที่กำหนดก่อนเริ่ม คือ เป้าหมาย KM และหน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
+ สิ่งที่มีในแต่ละกิจกรรม คือ ตัวบ่งชี้ของกิจกรรม และเป้าหมายของกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ตามแนว กพร. มี 7 กิจกรรม ดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็น ให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ำซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
5) การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การนำความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้ หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น
7) การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเป็นวงจรความรู้ ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ

ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเติมเต็มให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ อย่างทั่วถึง ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ

- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สนใจ
- สามารถบันทึกประวัติการเรียนรู้ได้
- ปรับปรุงตนเองให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
- สามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากผู้ถ่ายทอดได้โดยตรงและเป็นการส่วนตัว

รูปแบบการเรียนรู้

ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าลงทะเบียนเรียนตามที่ตนสนใจ โดยมี features ต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนวางแผนการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้
เนื่องจากการเรียนในลักษณะนี้เป็นการเรียนด้วยตนเอง ระบบจึงทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการที่กำหนดลำดับเนื้อหา นำส่งเนื้อหาองค์ความรู้ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน รวมทั้งติดตามและประเมินผลผู้เรียนได้

รายการองค์ความรู้

ในแต่ละรายการองค์ความรู้จะประกอบด้วยรายละเอียดได้แก่ โครงสร้าง เนื้อหา บทเรียน เอกสารประกอบ (หากมี) วันเริ่มเรียน และรายละเอียดของผู้ถ่ายทอด

ห้องเรียน

เมื่อลงทะเบียนเรียนในระบบแล้ว ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนคนเดียว โดยผู้เรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อนร่วมลงทะเบียนเรียนได้โดยเข้าไปใน "ห้องเรียน" ของแต่ละรายการองค์ความรู้ ซึ่งในนี้จะมี "กระดานข่าว" ที่จะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถติดต่อกับผู้ถ่ายทอด หรือร่วมสนทนากับผู้เรียนคนอื่นๆ ได้

องค์ความรู้

เมื่อเข้าไปในหัวข้อ "องค์ความรู้" ของแต่ละรายการองค์ความรู้ก่อนจะเปิด ผู้เรียนจะสามารถทราบได้ว่าประกอบด้วยบทเรียนอะไรบ้าง จะมีการทดสอบอะไรบ้าง และหากเมื่อเปิดให้เรียนรู้ ผู้เรียนก็จะสามารถเข้าอ่านองค์ความรู้ ทำแบบทดสอบได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ล่วงหน้า

แฟ้มการเรียนรู้

ในหัวข้อ "แฟ้ม" ผู้เรียนสามารถจดบันทึกออนไลน์ได้อย่างสะดวก

ปฏิทิน

หัวข้อ "ปฏิทิน" จะช่วยให้ผู้เรียนจัดการกับตารางเรียนของตนเองได้ โดยผู้เรียนจะทราบถึงกำหนดการส่งแบบทดสอบ การทำกิจกรรมต่างๆ


Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0