• kingrama9
  • rama9
  • image
  • pvp
  • PPC13
  • doa051060
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

DOA13 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ" ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายอุทัย นพคุณวงศ์ น.ส.ศิริพร บุญชู รองอธิบดี คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีด้วย ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธ์ุ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

DOA15 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธ์ุ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านแดนสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ คุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๓ งาน แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๑)แปลงนาสาธิต ๓ ไร่ ๒) ขุดสระและขอบสระปลูกไม้ผล พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ ๓ ไร่ ๓) แปลงไม้ผลผสมผสาน ๖ ไร่ และ ๔) พื้นที่อยู่อาศัย ๑ ไร่ พร้อมนี้ ได้ให้คำแนะนำการผลิตพืชตามหลักวิชาการเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์) ยินดีให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินการ และให้มีการนำเทคโนโลยีของกรมฯมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

DOA14 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม ศรีหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

DOA12 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ในด้านการสำรวจระยะไกล และการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามสถานการณ์เชิงพื้นที่การเกษตร และการระบาดของศัตรูพืช ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>