• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สิน”

DOA13 12 2560 6

   เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สิน” โดยมีบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ทรัพย์สิน พัสดุ รถราชการ จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑, ๗ และ๘ ศูนย์วิจัยพืช ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม ศูนย์ควบคุมยาง และด่านตรวจพืชทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมรวมจำนวน ๑๒๐ คน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบอุปกรณ์ป้องกันสารกำจัดศัตรูพืช จากสมาคมอารักขาพืชไทย

DOA13 12 2560 5

   เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบอุปกรณ์ป้องกันสารกำจัดศัตรูพืช จากสมาคมอารักขาพืชไทย จำนวน ๒๐๐ ชุด เพื่อใช้ประกอบการอบรมและให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่องการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การจัดทำระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร

DOA13 12 2560 4

   เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การจัดทำระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร (Health Certificate) โดยมี ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผอ.กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

   โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาระบบงานยื่นคำขอฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นระบบงานภายใต้ NSW เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงฯ ต่อไป ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

DOA13 12 2560 3

   เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Ilona Stobutzki อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>