รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมและหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

92 views
Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

88 views
Read more