รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินจากนายก อบต.บางงอน และกำนัน ต.บางงอน และพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

  เมื่อวันที่ 16 ตุล

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มสตรีสหกรณ์ บ้านโหล๊ะจังกระ สังกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไต จำกัด

  นางสาวอิงอร ป

Read more