รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัย และทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนโครงการพัฒนาระบบสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรมวิชาการเกษตรทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2564

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ปี 2562

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและเป็นประธานในพิธี “ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า” จำนวน 1,500 ต้น และมอบใบรับรองปัจจัยการผลิตคุณภาพ Q shop

Read more