กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือ การออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

Read more

กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

Read more

ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๒

กำลังโหลด…

Read more