กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์เผยแพร่เทคโนโลยี “การผลิตชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน” การอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non Exclusie Licensing)

Read more

สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการวัชพืชนานาชาติครั้งที่ 8 (The 8th International Weed Science Congress) IWSC 2020 ในระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2563

สนใจเข้าร่วมประชุม ส

Read more