รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดอบรม Smart Officer การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนระดับชำนาญงาน รุ่นที่3 “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา”

  เมื่อวันที่ 12 ธัน

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลกปี 2562

  สมเด็จพระกนิษฐาธิร

Read more

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 5 ธันว

Read more

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 5 ธันวาคม 2

Read more