ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และคณะร่วมต้อนรับและติดตามการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 20 ตุล

Read more

รองอธิบดีกรมวิชากาารเกษตร และคณะ เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 52 ปี

  เมื่อวันที่ 21 ตุล

Read more