รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทาง/มาตรการในการจัดการกับสารเคมี 3 ชนิดและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ/เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

  วันที่ 19 พฤศจิกาย

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัต ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

  นายสุรเดช ปัจฉิมกุ

Read more