รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาค

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว

  นางสาวเสริมสุข สลั

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

  นางสาวเสริมสุข สลั

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

  เมื่อวันที่ 25 ตุล

Read more