อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดทำพิธีสารระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ สำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ แห่งสมาพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมจัดทำพีธีสารระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์แห่งสมาพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยข้อกำหนดความปลอดภัยคุณภาพ และสุขอนามัยพืชสำหรับการจัดส่งธัญพืชและผลิตภัณฑ์ธัญพืช การจัดทำพิธีสารนี้เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสองประเทศในด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการนำเข้าและส่งออกธัญพืชและผลิตภัณฑ์ธัญพืช ณ วิเทศสโมสร ส่วนที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ