อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชุมหารือติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชุมหารือติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเข้าพบนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือการเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา