อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชุมหารือติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชุมหารือติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และติดตามสถานการณ์เรื่อง กล้วยตายพรายในประเทศ และการนำเข้าเชอรี่ โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา